Klasyfikacja ICD10 F10 do F19 Zaburzeni...

F10 do F19 Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych

Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych (F10–F19)

Ta część obejmuje wiele różnych zaburzeń, które różnią się stopniem nasilenia i objawami klinicznymi. Wszystkie te zaburzenia można jednak przypisać stosowaniu jednej lub więcej substancji psychoaktywnych, które mogą, lecz nie muszą być przepisane ze wskazań medycznych. Trzecia pozycja kodu określa stosowane substancje, natomiast czwarta określa stan kliniczny. Kody należy stosować w miarę konieczności dla każdej z wymienionych substancji; należy jednak pamiętać o tym, że nie wszystkie kody występujące w pozycji czwartej mają zastosowanie do wszystkich substancji.

Identyfikacja użytej substancji psychoaktywnej powinna być oparta na możliwie jak największej liczbie źródeł informacji. Należą do nich: wywiad zebrany od pacjenta, wyniki badania krwi i innych płynów ustrojowych, charakterystyczne objawy fizyczne i psychiczne, objawy kliniczne i zachowanie pacjenta, a także inne wskazówki, takie jak posiadanie przez pacjenta konkretnego leku lub narkotyku bądź informacje pochodzące od osób trzecich. Wiele osób uzależnionych od narkotyków przyjmuje więcej niż jeden rodzaj substancji psychoaktywnej. Podstawowe rozpoznanie należy w miarę możliwości określać na podstawie substancji lub klasy substancji, które w największym stopniu spowodowały lub przyczyniły się do wystąpienia konkretnego zespołu klinicznego. Inne rozpoznania należy kodować wówczas, gdy pacjent przyjął również inne substancje psychoaktywne w ilości powodującej zatrucie (wspólna czwarta pozycja .0), w ilości szkodliwej (wspólna czwarta pozycja .1), w przypadku uzależnienia (wspólna czwarta pozycja .2) lub występowania innych zaburzeń (wspólna czwarta pozycja .3–.9). Rozpoznanie zaburzeń wynikających z przyjęcia kilku substancji psychoaktywnych (F19.–) należy stosować jedynie w przypadku, gdy schemat przyjmowania substancji psychoaktywnych jest chaotyczny lub niejasny, bądź gdy wpływ poszczególnych substancji jest niemożliwy do określenia.

 • Nie obejmuje: nadużywanie substancji, które nie powodują uzależnienia (F55)

 

Dla kategorii F10–F19 wprowadzono następujące kategorie dodatkowe, kodowane w pozycji czwartego znaku:

 • .0 Ostre zatrucie Jest to stan występujący po przyjęciu substancji psychoaktywnej, który przejawia się zaburzeniami poziomu świadomości, procesów poznawczych, percepcji, afektu lub zachowania, bądź innych funkcji i reakcji psychofizjologicznych. Zaburzenia te są bezpośrednim następstwem działania farmakologicznego danej substancji i z czasem całkowicie ustępują, o ile nie doszło do uszkodzenia tkanek lub innych powikłań. Powikłania takie mogą obejmować uraz, zachłyśnięcie się wymiocinami, majaczenie, śpiączkę, drgawki lub inne powikłania medyczne. Charakter tych powikłań jest uzależniony od klasy farmakologicznej, do której należy dana substancja, jak również sposobu jej podania.

  Stan ostrego upojenia alkoholem
  Doświadczenia typu „bad trip” (po przyjęciu substancji)
  Upojenie BNO Intoksykacja patologiczna
  Stany transu i opętania w następstwie zatrucia substancjami psychoaktywnymi

  Nie obejmuje: intoksykacja o cechach zatrucia (T36–T50)


   
 • .1 Następstwa szkodliwego używania substancji Kategoria ta określa szkodliwy dla zdrowia sposób używania substancji psychoaktywnej. Może to być szkoda somatyczna (jak w przypadkach zapalenia wątroby w wyniku autoiniekcji substancji psychoaktywnych) lub psychiczna (np. epizody depresyjne wtórne wobec spożycia dużej ilości alkoholu).

  Nadużywanie substancji psychoaktywnej


   
 • .2 Zespół uzależnienia Zespół ten obejmuje objawy behawioralne, poznawcze i fizjologiczne, które rozwijają się po wielokrotnym użyciu danej substancji i które zazwyczaj obejmują silną potrzebę przyjmowania środka, trudności z kontrolowaniem jego używania, uporczywe używanie pomimo szkodliwych następstw, przedkładanie przyjmowania środków ponad inne zajęcia i zobowiązania, zwiększoną tolerancję, a czasem występowanie objawów fizycznych zespołu abstynencyjnego. Zespół uzależnienia może dotyczyć pojedynczej substancji psychoaktywnej (np. tytoniu, alkoholu lub diazepamu), określonej klasy substancji (np. opioidów), bądź wielu różnych środków wykazujących odmienne właściwości farmakologiczne. Przewlekły alkoholizm Dipsomania Uzależnienie od leków
   
 • .3 Zespół abstynencyjny Grupa objawów, występujących w różnych kombinacjach i w różnym nasileniu, pojawiających się po bezwzględnym lub względnym odstawieniu substancji psychoaktywnej po okresie jej stałego przyjmowania. Pojawienie się objawów i przebieg zespołu abstynencyjnego są ograniczone w czasie i są uzależnione od typu substancji psychoaktywnej oraz od dawki stosowanej bezpośrednio przed zaprzestaniem lub ograniczeniem przyjmowania tej substancji. Zespół abstynencyjny może być powikłany drgawkami. MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA CHORÓB 214
   
 • .4 Zespół abstynencyjny z majaczeniem Stan, w którym zespół abstynencyjny, zdefiniowany w opisie wspólnego czwartego znaku .3, jest powikłany majaczeniem zdefiniowanym w F05.–. Mogą także występować drgawki. Jeżeli czynnikom organicznym również przypisuje się istotną rolę w etiologii, wówczas stan ten należy klasyfikować w kategorii F05.8.

  Majaczenie alkoholowe   
 • .5 Zaburzenia psychotyczne Zespół objawów psychotycznych, które występują podczas używania substancji psychoaktywnych lub po ich zastosowaniu, lecz których nie można wyjaśnić samym ostrym zatruciem ani też które nie są częścią zespołu abstynencyjnego. Dla zaburzenia tego typowe są omamy (zwykle słuchowe, lecz często występują doznania z zakresu więcej niż jednego układu zmysłowego), zaburzenia percepcji, urojenia (często o charakterze paranoidalnym lub prześladowczym), zaburzenia psychoruchowe (pobudzenie lub zahamowanie), a także zaburzenia afektu, które mogą mieć różne nasilenie – od ostrego lęku do stanu ekstatycznego. Świadomość jest zwykle jasna, choć może pojawiać się jej nieznaczne przymglenie, ale nie w stopniu zamącenia.

  Alkoholowa:
  • halucynoza
  • zazdrość
  • paranoja
  • psychoza BNO

  Nie obejmuje: rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne spowodowane przez alkohol lub inne substancje psychoaktywne (F10–F19 ze wspólnym czwartym znakiem kodu .7)   
 • .6 Zespół amnestyczny Zespół związany z przewlekłymi, nasilonymi zaburzeniami pamięci świeżej i dawnej. Pamięć bezpośrednia jest zazwyczaj zachowana, a zaburzenia pamięci świeżej są znamiennie bardziej nasilone niż zaburzenia pamięci dawnej. Zwykle występują wyraźne zaburzenia poczucia czasu i chronologii zdarzeń, jak również trudności w uczeniu się nowego materiału. Mogą pojawiać się konfabulacje, choć nie zawsze występują. Inne funkcje poznawcze są zazwyczaj stosunkowo dobrze zachowane, a deficyty pamięci są nieproporcjonalne do innych zaburzeń.

  Zaburzenia amnestyczne spowodowane przez alkohol lub inną substancję psychoaktywną Psychoza lub zespół Korsakowa, spowodowane przez alkohol lub inną substancję psychoaktywną, bądź nieokreślone

  Nie obejmuje: psychoza lub zespół Korsakowa o niealkoholowej etiologii (F04)
   
 • .7 Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne Zaburzenia, w których spowodowane przez alkohol lub inną substancję psychoaktywną zmiany w zakresie funkcji poznawczych, afektu, osobowości lub zachowania utrzymują się dłużej niż przez okres, w jakim można byłoby je racjonalnie przypisać bezpośredniemu działaniu substancji psychoaktywnej. Wystąpienie zaburzeń powinno pozostawać w bezpośrednim związku z zastosowaniem substancji psychoaktywnej. W przypadkach, gdy stan ten pojawia się później niż epizod użycia danej substancji, należy stosować ten kod tylko wówczas, gdy dostępne są wyraźne i niewątpliwe dowody świadczące o związku tego stanu z resztkowym działaniem substancji psychoaktywnej. Zespoły reminiscencji alkoholowej (flashback) można odróżnić od stanu psychotycznego na podstawie ich epizodycznego charakteru, często bardzo krótkotrwałego przebiegu, a także faktu, iż stanowią one reprodukcję wcześniejszych doświadczeń związanych z używaniem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

  Otępienie alkoholowe BNO
  Przewlekły alkoholowy zespół mózgowy
  Otępienie i inne łagodniejsze postacie trwałego zaburzenia funkcji poznawczych
  Powracanie przebytych doznań psychotycznych typu „flashback”
  Późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne spowodowane przez środki psychoaktywne
  Zaburzenia postrzegania po przyjęciu środków halucynogennych
  Rezydualne:
  • zaburzenia afektywne
  • zaburzenia osobowości i zachowania

  Nie obejmuje: spowodowane przez alkohol lub inną substancję psychoaktywną:
  • zespół Korsakowa (F10–F19 ze wspólnym czwartym znakiem kodu .6)
  • stan psychotyczny (F10–F19 ze wspólnym czwartym znakiem kodu .5)
   
 • .8 Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
   
 • .9 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, nieokreślone

 

 

Rozdział ten zawiera następujące klasyfikacje:

 

 

Literatura:
International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, ICD-10, Volume I, 2009
Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych – X Rewizja, Tom I, wydanie 2008.NASI PARTNERZY

Copyright © psychopigulka.pl 2019